Какво ни отличава

Обучение по метода сугестопедия

„С помощта на моите прекрасни и благородни приятели от целия свят, аз направих, каквото можах. Надявам се, че бъдещите поколения ще последват нашите стъпки. Това е перспектива за една нова култура.“ (проф. д-р Георги Лозанов, Трудове т.24, стр. 219)
През 2017г. училище „Артис“ е вписано в регистъра на иновативните училища с проекта „Въвеждане на сугестопедията като метод на преподаване в начален етап“.Сугестопедията е метод, който разкрива безкрайните резерви на човешкия ум и личност, подобрява социализацията и културата на общуване, разкрива артистичната и личностната изява на човека.Училищната сугестопедия има своите специфики, произтичащи от възрастта на обучаемите и продължителостта на учебния процес. Това налага по-различен подход при прилагането на принципите, средстава и „законите“ на сугестопедията, базиран върху детската психология и фази на развитие.Ние сме екип от професионалисти, припознали тази методика за ефективна в обучението на деца и работим ежедневно за нейното развитие и усъвършенстване.

Описание на метода

Сугестопедията е призната от ЮНЕСКО за оригинална образователна система още през 1978 година, започвайки своето развитие от науката Сугестология повече от десетилетие по-рано . Тя представлява комбинация между педагогика, психология и изкуство. Създадена е от българския учен, психиатър и педагог проф. д-р Георги Лозанов и е експериментирана и развита от екип изследователи и преподаватели в ръководения от него научно-изследователски институт по Сугестология в периодa 1966-1991. Част от тези сътрудници активно предават своите познания и умения на новото поколение сугестопедагози в училище „Артис“, за да осъществят приемственост и съхранят ценния опит.  Разработена е собствена вътреучилищна обучителна програма за учители с цел ефективно преподаване в класната стая и запознаване с принципите и средствата на сугестопедията като учебна система.

Сугестопедичният метод е най-добре развит при ученето на чужди езици и в началната училищна педагогика и намира разпространение в цял свят. При сугестопедичното обучение знанията се усвояват:

по радостен и
спонтанен начин

с помощта на
изкуството и естетиката

чрез умствена релаксация и
ненапрегната концентрация

Концепцията, която лежи в основата на сугестопедията, е свързана с изследванията на проф. д-р Георги Лозанов върху неизползваните възможности на човешката личност (резерви) и безопасното достигане до тях. Под безопасно се има предвид комуникация, която не нарушава свободната воля на избор на личността и която се отличава от всяка принуда, команда, манипулиране, унижение, подценяване и др. С дидактични и артистични средства се стимулира спонтанната и креативна изява на участниците в учебната комуникация.

В основата на сугестопедията е заложено единството на сугестия и десугестия, като последната цели освобождаването от предишни психотравми, от наложени обществени норми, които биха могли да спират пълноценното израстване на личността да развива своите способности. При децата десугестивното обучение води до създаване на чувствителност към всякакъв вид сугестия и съответно действа превантивно, като цели разгръщане на личността с нейните таланти от най-ранна възраст.

Ученето е естествен и радостен процес на откривателство. Затова сугестопедията създава среда за креативно и щастливо учене, подавайки многобразие от стимули и информация, едновременно с това удовлетворявайки естествената нужда на човека от красота и междуличностно общуване. Без да пренебрегва ролята на други емоции, тя се стреми да създаде оптимистичен и здрав мироглед у участниците в процеса на обучение.

Какво отличава

сугестопедията?

Ученето е естествен процес на взаимодействие със средата, като средата се използва излючително интензивно

Посоката на усвояване на учебното съдържание е от глобалното към частното и обратно

Водещата цел е разкриване на скрит потенциал

Изкуство е неразривна част от учебния процес

Интензитетът е динамично увеличен

Увеличен учебен материал

Двуплановост – съзнание и подсъзнание в комплексна вибрация

Етапи – цикличност и ритуалност на преподаването;

Интегрална мозъчна дейност – работа в единство на двете полукълба

Комплекс от вдъхновяващи комуникативни сугестии

Психотерапевтичен ефект – преодоляване на бариери, страхове и предпазването от такива

Сериозна радостност, лекота при усвояване на знанията и липса на умора и напрежение

„Не можем да мислим творчески без свобода, да усвоим голямо количество материал без любов. Никои велики постижения не са направени без любов.“ (проф. д-р Георги Лозанов)

Нови

публикации