Какво ни отличава

Обучение в чужди езици в ЧСУ АРТИС

ЧСУ Артис е училище с разширено изучаване на чужди езици – водещ чужд език английски и след завършване на начален етап като втори чужд език се добавя и италианският.

Предучилищен

етап

arts-crafts-1

Децата от предучилищен етап изучават английски език с интензитет 10 учебни часа седмично. Основна цел е стимулиране на интереса на децата към чуждия език и изграждане на вътрешна потребност и мотивация за неговото изучаване. В атмосфера на радост и ненапрегнатост се удовлетворяват естествените познавателни нужди на децата и се насърчават техните таланти. Използват се различни игрови форми, имитации, роли, преплетени с произведения за деца на класическото изкуство- картини, стихове, музика. Чуждоезиковото обучение е насочено към натрупване на значителен обем лексикален материал по теми значими и близки за възрастовите особености на децата; поставяне на основите за развитие на умения за слушане, разбиране, говорене, пасивна граматика.

Начален

етап

Ние вярваме че сугестопедията е метод, който разкрива безкрайния потенциал на човешкия ум, преодолява бариери и страхове, разкрива артистичната личностна изява, увеличава социалната адаптивност и учи на култура на общуване. Обучението е съпроводено с ефект на радост и липса на умора. Учебните занимания се възприемат като приятни преживявания в среда на любов, свобода за избор (от подадени възможности) и е преплетено с изкуството във всичките му форми.

От голямо значение е стартът, който даваме на чуждоезиковото обучение в начален етап, а именно това е пиесата „Приятели“, в която учениците са активни участници. Те се срещат с хора от „различни националности“, говорещи английски език и осъзнават необходимостта от неговото овладяване и използване. Приемат предизвикателството, че ще научат английски език по-бързо, отколкото „чужденците“– български. „Англичанката“ и „американката“ ги потапят в чуждия език чрез игри, песни и нагледни форми на изкуството.

Такава глобализация на учебния материал е характерна за целия процес на сугестопедичното обучение в начален етап. Всеки глобален урок е уголемена урочна информационна единица, която интегрира научно и художествено познание. Посоката на усвояване на учебното съдържание е от глобалното към частното и обратно, когато се осъществява и така нареченото „творческо представяне“ – индивидуални или групови проекти и презентации. Класическото изкуство е вплетено във всеки един етап. Чуждоезиковото обучение в начален етап се осъществява едновременно с използването на авторски сугестопедични учебници и на системата Kid`s Box на издателство Cambridge, която дава отлична подготовка за изпитите за деца на Cambridge(Young Learners Tests)- Starters, Movers, Flyers.

arts-crafts-2

Прогимназиален

етап

arts-crafts-1

Английски език

В прогимназиален етап, учениците се обучават по системата Close-up.

Системата е разработена съвместно с National Geographic. Предложените текстове представляват адаптация на едни от най-интересните и успешни статии на списанието. Учениците се научават да говорят по разнообразни теми, използвайки умело всички граматически времена и сложни езикови структури. Обучението по езика върви паралелно с развиването на интелекта на учениците, обогатяването на общата им култура и хармоничното им изграждане като личности.

  • Ниво на обучение в 5 клас – А2
  • Ниво на обучение в 6 клас – В1
  • Ниво на обучение в 7 клас – В1+

Италиански език

Сиситемата, по която се обучават децата, в прогимназиален етап е Progetto italiano Junoir

През този етап обучението е насочено към запознаване с основните граматични правила, лексикални единици, основни умения и отношения, свързани с общуването на италиански. Учебниците включват информация за различни сфери от живота на децата в Италия, целяща да установи социални и културни връзки между двете държави и техните езици.

Обучението в пети клас започва от А1, в седми децата са със завършено ниво А2.

Гимназиален

етап

Английски език

В гимназиален етап учениците продължават обучението по английски език по системата Close-up, като покриват ниво B2 в 8. клас и достигат до ниво C1 в 12. клас. Обръща се внимание на всяко едно от четирите езикови умения – четене, писане, говорене и слушане. Успоредно с това се работи по системата Destination на издателство Macmillan, която е в три нива – Intermediate, Upper Intermediate, Advanced. Фокусът е върху преговор и затвърждаване на по-сложни граматични структури и обогатяване на лексиката. Системата дава солидна основа за подготовка за международните изпити по английски на Университета Кеймбридж – FCE и CAE.

Италиански език

В гимназиален етап системата, по която се обучават децата, е Progetto italiano Първата година обхваща нивото А1-А2 , а до края на учебния период следва да бъде овладяно ниво B2. Учебниците включват най-популярните теми, свързани с културния и социалния живот в Италия. Обучението по италиански помага на учениците да овладеят всички граматични правила, да говорят свободно, създава умения и компетентности за общуване на чужд език. Отделя се голямо внимание на четирите умения : писане, слушане,четене, говорене. Развитието на езиковите умения преминава през разбиране и съставяне на послания в устна и писмена форма, изразяване на мисли, чувства и мнения.

arts-crafts-4

Нови

публикации