Най-важната задача пред учителя – да съхрани естествената любознателност у детето

pravda 1klas
190213-145757
190213-144938
190213-151438
190213-152004

За подхода в обучението на децата от 1-4 кл. и сугестопедията като утвърдена методика в иновативно частно училище за чужди езици и изкуства Артис разговаряме с директора на училище “Артис”  и начален педагог г-жа Правда Китанова.

Г-жа Китанова има 10 години стаж, 5 от които в Артис. В училището се  обучава и за сугестопедагог.  Завършва средното си образование със специалност музика, профил Народно пеене. След това учи Предучилищна и начална училищна педагогика в Софийския университет. Има и две магистратури по “Мениджмънт на социално-педагогическите дейности” и “Социално-педагогическа помощ за семейства”. Има сертификат от “Професионален форум за образованието” на две теми: “Управление на различията” и “Социални умения за работа в група”, завършен курс по Ненасилствена комуникация, както и  курсовете на ALIVE – ускорено  учене: един за учители (методи и стратегии за подобряване на дейността)  и втори за дизайнери на обучителни програми. През 2016 г. завършва и курс по Ускорено ограмотяване, базиран върху метода сугестопедия.

Обича хубавата литература и музика, както и да кара велосипед в свободното си време. Специални умения – усърдна работа с деца… и народно пеене 😉

Г-жо Китанова, като преподавател с 10 години зад гърба си в учителската професия ще споделите ли каква трябва да е средата и отношението към децата, за да бъде процесът на обучение ефективен, интересен и стимулиращ търсенето на нови знания?

Много е важно средата да е вдъхновяваща, динамична, естетична, спокойна, подкрепяща, да дава възможност в оформлението ѝ да се включат и децата. Проф. Лозанов е говорил много за значението на така наречените „периферни перцепции“ – ние възприемаме на несъзнателно ниво всичко около нас и то може да бъде използвано в учебно-възпитателния процес. Това, в съчетание с взаимоотношения, базирани върху уважение, обич, толерантност и ясни правила, създава атмосфера, в която всички участници в процеса се чувстват спокойни, радостни и предразположени да разкриват потенциала си.

Артис се отличава сред останалите училища, тъй като интегрира активно изкуството в обучението. Споделете от опит по какъв начин изкуството стимулира и развива потенциала на децата? Как им помага и как ги променя в ранна детска възраст?

Изкуството в своята цялост е най-прекият път към душата на човека и към неговите емоции. Ние запомняме в пъти повече, когато сме емоционално свързани със случващото се.  В тази връзка етап от сугестопедията е „художественото въведение“ в дадена тема – това може да се случи чрез театър, песен, картина, чрез които се създава емоционална настройка, стимулира се творческата енергия, развива се въображението. В този случай водещ е учителят, той решава как да използва различните жанрове изкуство в учебния процес. Освен това, учениците биват насочвани и провокирани да творят, докато учат – изобразяват датите по история на България, рисуват картата на България, рапират личните местоимения, изобразяват текстовите задачи по математика, създават стихове, приказки и други. По този начин децата запаметяват учебния материал  по-бързо и качествено, а в същото време изразяват себе си, разгръща се творческият им потенциал и се свързват с изучаваното. Изкуството има и психотерапевтичен ефект върху учащите. Децата стават по-спокойни и концентрирани, сензитивни и толерантни. Чрез изкуството се развива тяхната наблюдателност, фина моторика, емоционална интелигентност. Стават много по-смели, не се страхуват от грешки, започват да ценят своята индивидуалност и тази на околните.

Какви са главните преимущества на сугестопедията като метод на обучение и как интегрирате този метод в обучителния процес в Артис (1-4 кл.)?

Сугестопедията е проявление на науката Сугестология (науката за внушенията) в педагогиката. Чрез тази методика се организира средата, взаимоотношенията и учебното съдържание въз основа на специфична комуникация, която работи с учащите на всички нива на личността. Традиционната методика акцентира предимно върху умствената дейност, но ние сме комплексни същества и психологическото ни и емоционално състояние са от съществено значение в живота ни. Сугестопедичният метод, прилаган компетентно, премахва бариери (ограниченията, които мислим, че имаме, страхове) и предпазва от такива, спомага учениците да придобият повече самочувствие и увереност, разкрива скрити резерви (потенциал), развива личността цялостно и хармонично. Чрез изкуството, което е неделима част от сугестопедичния процес, освен всичко изброено по-горе, се увеличава многократно обемът на учебния материал и той бива усвоен с лекота и радост. Така в крайна сметка имаме повече знания за по-малко време, с по-малко травми.

От 4 години прилагаме този метод  в нашето училище, развивайки го според нагласите и нуждите на днешното поколение деца и семейства. Разработваме учебното съдържание според етапите, принципите, средствата и „законите“ на сугестопедията: глобализираме учебното съдържание, оформяйки го художествено; организираме комуникацията, така че тя да е стимулираща и подкрепяща, щадяща личността и в същото време стимулираща я; интегрираме изкуството и естетиката в обучението и средата. В коридора ни звучи класическа музика, по стените имаме картини на учениците, изработваме учебни табла и други дидактични материали съобразно методиката и заложените цели.

Много характерно за сугестопедията е, че нищо не е просто „залепено“, а напротив – всичко е взаимносвързано помежду си. Освен това обучението не се случва линеарно, а спираловидно. Това осмисля учебния материал, създава предпоставки за цялостно възприемане на информацията и свързването ѝ в асоциативни връзки, които развиват и двете полукълба на мозъка успоредно и хармонично. Това е методика на детайла и всичко е от значение. Поради тази специфика отделяме много време и с внимание обмисляме и организираме процеса, за да може да въздейства както на интелектуално, така и на психическо и емоционално ниво. За щастие имаме възможност да получаваме подкрепа от нашите ментори – дългогодишни сътрудници на проф. Лозанов в Института по сугестология.

За мен сугестопедията е „изкуството на педагогиката“. Художествено изобразена, тя би могла да изглежда като оркестър, чийто диригент е сугестопедагогът, организирал прецизно изпълнението, но в същото време всичко се случва на момента, прекрасната музика се пише от всички участници по законите на Златното сечение, в атмосфера на любов, свобода и вяра в неограничените човешки възможности.

Наследството, което ни е оставил проф. Лозанов, е уникално и аз съм щастлива, че имам възможност да работя по тази методика в екип от съмишленици и приятели.

 

Отношението и диалогът с родителите са не по-малко важни. Разкажете ни как се случва обратната връзка и изобщо комуникацията с родителите на Вашите ученици?

Особено когато става дума за сугестопедично обучение, комуникацията с родителите е от съществено значение. Те са активни участници, партньори в учебния процес, независимо, че не присъстват физически в учебните часове. Разбира се, интензивността на комуникацията много зависи от възрастта на децата, предвид желанието ни да развиваме умения за самостоятелност и отговорност у учениците. В момента класните ръководители на учениците от предучилищен до 4 клас пишем ежеседмични имейли, в които даваме обща информация за класа, разказваме интересни случки, даваме насоки и идеи за работа вкъщи, които да допълнят  учебно-възпитателния процес. Освен това, организираме срещи, в които родителите да бъдат запознати с метода и със своята роля в него. И винаги, когато има нужда, сме на разположение за телефонен разговор, среща или индивидуален имейл.

 

Кои придобити знания и умения са водещи в ранния етап на обучението – от 1 до 4 клас?

Водещо в началния етап на образование е ограмотяването в четене, писане и смятане, като тези знания и умения биват спираловидно разгръщани през целия цикъл на обучение.

Съпътстващи ги знания и умения, не по-малко важни за хармоничното развитие на личността, са: умения за самоорганизиране, самостоятелност, планиране, работа в екип, толерантност, емоционална интелигентност.

Всичко изброено има своите характеристики и нюанси в зависимост от възрастта и нуждите на класа и всяко дете.

Най-важните задачи обаче пред нас, учителите в начален етап, са да съхраним естествената любознателност у децата и да развием вярата им в собствените сили.

A като родител бихте ли избрали Артис за мястото, където да се обучават децата Ви и какви ще са основните Ви мотиви за този избор?

Да, моето дете  учи в Артис, защото е място, където се балансира дисциплина със свобода, високи изисквания с индивидуален подход, зачита се личността на детето, развива се въображението и логическото му мислене, средата е подкрепяща, стимулираща и спокойна, екипът е чудесен.