Държавно финансиране

В стремежа си да подкрепяме родителите и учениците, тази година ЧСУ по ИЧЕ “АРТИС” подаде документи по програмата за държавно финансиране на ученици в частни училища, като със ЗАПОВЕД № РД-09-1635 от 31 юли 2023 г. и на основание чл. 104, ал. 2, т. 1 и чл. 105, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,
Частно средно училище по изкуства и чужди езици „Артис“ – ЕООД, гр. София е включено в системата на държавно финансиране.

Предоставянето на средства от държавния бюджет, започва от бюджетната 2024 година.

При включване в системата на държавно финансиране училището осигурява възможност  на не по-малко от  20% от приеманите ученици в началото на всяка образователна степен, да се обучават без заплащане, съгласно чл.10, ал. 4 и ал.5 от ЗПУО

1) Условията и редът за приемане на ученици, обучаващи се без заплащане на такса за обучение за всяка учебна година, се публикуват на интернет страницата на училището в срок до 15 август на календарната година, съвпадаща с началото на учебната година.

(2)Броят на учениците, които се освобождават от такса обучение се определя в началото на учебната година и се публикува на сайта на училището до 15 септември.

(3) Комисията по приема обявява резултатите от класирането на кандидатите в срок до 15.09. на съответната учебна година.

(4) Решенията на Комисията не подлежат на обжалване и възражения.

(5)След решение на Комисията, валидирано със заповед на Директора, с родителите/настойниците на одобрените ученици, които са освободени от такса обучение, се подписва допълнителен Анекс към Договора за обучение, в който се регламентират новите условия.

Критерии за определяне на учениците, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение и да бъдат приети по чл. 10, ал.4 от ЗПУО са:

 1. Деца на учители от училището, с повече от една година трудов стаж в училището;
 2. Втори или трети деца в семейството, които вече се обучават в училището;
 3. Ученици с един родител;
 4. Ученици с изявени дарби;
 5. Ученици с висок резултат от приемните изпити и тестове в училището или сотличен успех от предходната учебна година.
 6. Ученици със специални образователни потребности.

Ред за прием на ученици, освободени от такса обучение:

(1)Родителите на ученици, които отговарят на условията по Чл. 139. подават Заявление по образец в сроковете на приемната процедура на училището, но не по-късно от 01.09. за съответната учебна година;

(2) Към Заявлението се прилагат следните документи:

 1. Акт за раждане на всяко едно от децата в семейството (при кандидатстване по т. 2 от Чл. 139);
 2. Смъртен акт на родител (ако е приложимо);
 3. Други документи, доказващи предимството на ученика спрямо критериите по Чл. 139. (ТЕЛК, експертизи, сертификати, награди, декларация в свободен текст и т.н.);
 4. Удостоверение за завършен клас или степен на образование;
 5. Мотивационно писмо за включване в квотата на учениците за безплатно обучение в условията държавно финансиране.

(3) Заявлението и придружаващите го документи се разглеждат от Комисия по приема, определена със заповед на директора.

(4) Комисията има право да поиска допълнителни документи и информация във връзка със семейната, социално-икономическата и здравословна ситуация на детето, кандидатстващо за безплатно обучение.

(5) Заявлението се подава в началото на всяка образователна степен не по-късно от 01.09. от календарната година, съвпадаща с началото на учебната година.

Комисията по приема обявява резултатите от класирането на кандидатите в срок до 15.09. на съответната учебна година.

(4) Решенията на Комисията не подлежат на обжалване и възражения.

(5)След решение на Комисията, валидирано със заповед на Директора, с родителите/настойниците на одобрените ученици, които са освободени от такса обучение, се подписва допълнителен Анекс към Договора за обучение, в който се регламентират новите условия.

ЧСУ „Артис“ изготвя и представя в Столична община ежемесечни и  тримесечни отчети за получените и изразходваните средства от държавния бюджет.

(2)Тримесечните отчети се публикуват на интернет страницата на училището.

(3)Общината и регионалното управление на образованието осъществяват контрол върху разходваните средства, получени от държавния бюджет.

При прекратяване участието на ЧСУ „Артис“ в системата на държавното финансиране, отпадат всички законови изисквания, свързани с предоставянето на държавни средства.

Линк към актуален правилник на училището: изтеглете тук.