Какво ни отличава

Обучение в изящни изкуства

Процесът на обучение по изящни изкуства се развива на принципа на спиралата, като се получават нови компетентности и знания, които се надграждат и обогатяват.

Предучилищен

етап

home-image-1

В предучилищния и начален етап се стимулира въображението и присъщата за децата изобретателност и креативност, като се запознават с различни техники и практики на рисуване, най-общи познания за света на изкуството.  В предучилищния етап нашите общи цели са насочени към разгръщане на разнообразни изобразителни дейности. Детето се включва в познавателни, изобразителни и творчески дейности, като умения за решаване на индивидуални и групови задачи, планиране и др. Целенасочено се овладяват графични умения и детайлизация при подготовка на ръката за писане. По-задълбочено е и запознаването с приложно-декоративно изкуство и скулптура. Дейностите са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. Децата усъвършенстват уменията си да пресъздават обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване. Започват и по-активното включване в дейности по художествено конструиране и моделиране. Акцент в образователното направление е развитието на творчеството и работата в екип. Изграждат се представи, умения и отношения, свързани с изобразяване и пресъздаване на обекти и явления от заобикалящата среда.

Начален

етап

В начален етап се помага на учениците да надградят уменията, които са усвоили от предучилищен етап. Тази помощ е изключително необходима, за да могат свободно да се себеизразяват в творбите си. Учениците от „АРТИС“ :

 • Изобразяват по наблюдение и впечатления архитектурни елементи на различни видове обществени сгради.
 • Изобразяват реални и фантазни образи по впечатление и въображение, като използват топли и студени цветове.
 • Придобиват основни представи за различни видове декоративни образи (видове орнамент, геометричен и фигуративен). Създават декоративни образи, чрез стилизация, ритъм и симетрия. Сравняват изобразителните качества на различни видове декоративни образи.
 • Познават творби от народно творчество и народните занаяти. Изразяват устно и чрез изобразителна дейност свои впечатления от народното творчество. Създават проекти и творби, вдъхновени от народното творчество.
 • Разграничават видове образи и знаци. Разпознават знаци за ориентиране и коментират местата на тяхното поставяне. Създават цветна скица, като организират в нея визуални знаци.
 • Познават изобразителни техники за отпечатване. Прилагат изобразителни технологии – монотипия. Изразяват впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителните технологии.
 • Познават различните видове приложни изкуства. Различават произведения на различни видове приложни изкуства по използвани материали и начин на изработване.
начален-етап

Прогимназиален

етап

progimnazialen

В прогимназиалния етап получават базови знания за по-нататъшно развитие на визуалната им култура. Много е важно в този етап, освен натурното рисуване да се поставят и творчески задачи, които да изискват повече субективност на изказа, за да се съхрани тяхната индивидуалност. Изучават се видовете изкуства (изящни и приложни) и тяхното приложение. Работи се в различни жанрове и се запознават с образци на световното и българското изкуство от различни периоди

Изучава се:

 • Натюрморт с постановки в графична техника и цвят, при което се усвояват основите на класическото рисуване (композиция, перспектива, тон, колорит, гама).
 • Пейзаж (архитектурен и природен) от натура и по въображение, като се усвояват въздушната и линейната перспектива. Изразяване на различни емоционални състояния чрез цвета и неговото полагане. Експериментиране с различни техники, което обогатява изразните средства.
 • Портрет – скици от натура и портрет по въображение и снимка. Пропорции на човешката глава и начините за конструирането ѝ. Фигуралната композиция (човешка фигура) също е застъпена в този етапа на обучение, като се усвояват пропорциите и улавянето на движението.
 • Запознаване с илюстрация на книга, проект на облекло, приложна графика (плакат, лого, слоган и опаковка), като проектите се осъществяват в междупредметна връзка с часовете по литература, чуждоезиково обучение, технологии и предприемачество, информационни технологии.

Гимназиален

етап

Гимназиалният етап е времето, когато се получава професионална подготовка. Разширяват се знанията (цвят, форма, перспектива, жанрове, стилове, периоди в изкуството, пропорции и движения) и уменията. Етюдът е широко застъпен, като средство за усвояване на класическото рисуване. Задълбочават се знанията от прогимназиалния етап, като се минава през различните жанрове в изкуството. Чрез модели (гипсови и от натура) се усвоява рисуването на човешка глава и човешка фигура. Изучават се отделни групи мускули, имащи отношение към пластиката на човешкото тяло. През цялото време и особено в последния етап се акцентира върху мисленето и възможността самостоятелно да се оценяват съвременни форми и тенденции в света на изкуството, като се стимулира спонтанността на израза и оригиналността на мислене. Търси се все по-голяма самостоятелност и умения да се отстояват (аргументирано) творчески позиции. Беседата като педагогически похват измества преподаването, което води до изграждане на самочувствие и трайни естетически критерии, на базата на които могат да продължат да развиват своя талант в различни области.

Важен елемент от образователния процес са пленерите и свързаните с тях изложби. Важни са за развитието на индивидуалност и изграждането на вътрешна мотивация и стремеж към самоизява.

гимназиален-етап

Защо обучение

в изящни изкуства?

Родители често ни задават въпроса, защо учениците трябва да учат изящни изкуства? Най-очевидният отговор е свързан с развитието на творческото мислене и колорита на вътрешният свят, визуализацията, разгръщане на способността за мислене и себеизразяване. Освен това учениците, занимаващи се с изкуство, развиват и качества като наблюдателност, търпение, толерантност. .Много често, този отговор обаче не успокоява родителите, които особено в гимназиалните класове, търсят реализация за децата си, която е свързана с приема им в добри университети, изграждане на печеливша кариера и постигане на финансова стабилност в дългосрочен план. До скоро се ширеше известната на всички ни поговорка, че “Художник къща не храни”. В разрез с всеобщото мнение творческите професии вече не се свързват с лошо заплащане. Напротив – те се оказват едни от най-добре заплатените професии, които в същото време дават постоянна възможност за развитие, свобода и личен избор. Истината е, че вече живеем в ерата на дизайна – преживяването е най-високо оценяваната характеристика на даден продукт и засенчва дори отлични технически параметри.

Така че ето и някои основни причини, защо за децата е добре да учат в училище по изящни изкуства:

Интернет създаде необятни възможности за дигиталните дизайнери и художници. Почти всеки бизнес има присъствие в интернет, а рекламата в мрежата нараства като обем с всеки изминал ден. Това доведе до безпрецедентно нарастване на търсенето на уеб, софтуерни и графични дизайнери, дигитални илюстратори, видео продуценти, аниматори, дизайнери на игри и др. Независимо, че обучението в изящни изкуства все още привлича и учениците, които виждат своето развитие в сферата на архитектурата, вътрешния дизайн, сценографията и рисуването, интернет предостави възможност за много нови професии, с голямо търсене на пазара.

planet

Тези, които се занимават с изящни изкуства могат да достигнат световния пазар, само с едно натискане на клавиша. За първи път в историята на човечеството, тези които рисуват картини, правят склуптори, фотографии, занимават се с мода, дизайн и ръчно изработени продукти могат засекунди да представят творчеството си пред световна аудитория и да намират своите клиенти навсякъде по света. Това не означава, че не нужно да се полагат усилия – напротив – креативността е ценена повече от всякога и успяват тези, които притежават необходимите качества, отдаденост и са способни да представят наистина оригинални идеи. Качеството на образование и мислене на хората занимаващи се с изкуство започва да има все по-голямо значение.

leaves

Учениците, които учат в гимназия по изящни изкуства, могат да получат признание за способностите си още докато са в училище. В училищата по изкуства децата не просто учат как се прави изкуство – те го създават всеки ден. За тези, които наистина са отдадени на това да придобият нови знания и умения възможностите за признание се появяват още по време на обучението им – участие в конкурси, изложби, търгове.

Хората с повече умения имат предимство във всяка кариера. Някои ученици са отличници в математиката, други в хуманните науки, а има и такива които се отличават със таланта си в изкуствата. Ако развиете отлични умения не просто в една, а в няколко области това директно ви отличава и ви прави търсени специалисти. Учениците завършили профил по изящни изкуства в гимназията, винаги ще държат в джоба си една професия в повече.

Обучението в изкуства подобрява академичните резултати и в други предмети. Според изследване направено сред 12 000 ученици в продължение на 12 години, тези които се занимават с изкуство – независимо дали визуално или сценично – постигат по-високи академични резултати, като цяло, както в гимназията, така и в университета. В същото време изкуството подобрява фината моторика, координацията, способността за разрешаване на проблеми, дивергентното и критично мислене, комплексния анализ. И не забравяйте – този който притежава способността да подреди и представи един материал по творчески и интересен начин винаги има предимство, независимо от избраната кариера.

Постоянната работа по проекти води до отлична дисциплина. Учениците по изкуства и дизайн обикновено са затрупани от проекти. Дори и първоначално това да е стресиращо за тях, тези които преодолеят първоначалния шок от обема задачи постигат толкова висока концентрация, способност за самоорганизация и планиране на времето, че за останалите ученици тя изглежда на пръв поглед невъзможна.

Нови

публикации