Какво ни отличава

Обучение в дигитални технологии
в ЧСУ Артис

Обучението в дигитални технологии в ЧСУ „АРТИС“ започва от прогимназиалният етап, като основите се полагат още в началния, под формата на неформално обучение в клубовете по STEM, за тези деца, които проявяват интерес още от ранна възраст.

Дигитални

науки

гимназиален-етап

Дигитални науки е най-новата програма на Младежката Телерик Академия, насочена към ученици в 5 и 6 клас. Тя се осъществява като част от учебния процес в училище Артис в партньорство с Академията.  Чрез двугодишната програма се стремим да развием сред учениците не само дигитална и компютърна грамотност, а и знания, умения и качества, които ще подсигурят личния успех в живота им и ще ги превърнат в активни граждани, стремящи се към прогрес и развитие.

Обучението засяга едни от най-горещите теми в света на технологиите, като същевременно надгражда съществуващите образователни програми, насочени към информационни технологии, програмиране и комуникации.

Сред темите в програмата са роботика, изкуствен интелект, 3D принтери и скенери, различни сензори и виртуална реалност. Друг акцент е дигитална грамотност – дигитална сигурност, разпознаване на фалшиви новини и/или съобщения и профили. По този начин учениците научават какъв отпечатък оставят в онлайн пространството и как да предпазят всичките си дигитални устройства от заплахите в интернет.

След преминатото обучение нашите ученици получават сертификат от Телерик Академия.

За методологията

на обучение

Основен подход в обучението по дигитални науки е Таксономията на Блум: категоризация на задачите от мисловни умения на по-ниско ниво (Lower Order Thinking Skills – LOTS) до мисловни умения на по-високо ниво (Higher Order Thinking Skills – HOTS).

Таксономията на Блум започва от най-основни видове въпроси и придвижвайки се през категориите: Запаметяване, Разбиране, Прилагане, Анализиране и Оценяване, довежда  до постепенно усвояване на знания и умения.

Подходът се прилага за целия курс на обучение.

Всеки модул от програмата завършва с изработването на индивидуален или групов проект. Като част от  програмата са предвидени посещения в професионални организации.

прогимназиале-етап

Обучението по

Архитектура и Дизайн

digital-tech-3

Обучението по Архитектура и Дизайн е най-новата програма на ЧСУ Артис, насочена към гимназиалния курс на обучение. Тя е насочена към ученици от 8. и 9. клас и се явява естествено продължение на започнатото от прогимназиалният етап обучение по Дигитални науки. Чрез програмата се стремим да развием у учениците знания, умения и качества, които ще подсигурят личния успех в живота им и ще ги превърнат в активни граждани и бъдещи професионалисти.

Обучението засяга актуални теми от света на технологиите, като същевременно надгражда съществуващите образователни програми, насочени към информационни технологии, програмиране, комуникации и изкуство. Чрез програмата се извършва интеграция на съвременните дигитални технологии със знания и умения в областта на изкуството.

Сред темите в програмата са архитектура, интериорен дизайн, графичен и web-дизайн, дигитална фотография, виртуална реалност, 3D моделиране.

За методологията

на обучение

В процеса на обучение се използват различни подходи, сред които и най-иновативните, а именно:

Критическо мислене, Design Thinking, Семинарно обучение. С оглед на това, че на учениците се предлага не само да усвояват нови различни по функционалността си и интерфейса дигитални програми, но и да развиват основни умения в областта на дизайна, архитектурата и фотографията, основен методологичен подход е изместването на центъра на класната стая от учителя към учениците. За насърчаване на този процес и увеличаване на времето, в което учениците взимат активно участие в учебния процес се използват три основни метода: Семинар, Академичен разговор и Разработване на проект. Тези методи се използват самостоятелно или съвместно един с друг като части от учебната програма, която насърчава критическото мислене във всеки възможен момент. Основна цел на програмата е да дадем на учениците нов инструмент, с който да творят и да изразяват креативността си.

Основен подход в обучението по Архитектура и Дизайн е Таксономията на Блум: Категоризация на задачите от мисловни умения на по-ниско ниво (Lower Order Thinking Skills – LOTS) до мисловни умения на по-високо ниво (Higher Order Thinking Skills – HOTS). Подходът позволявана нееднородни групи от учащи се да навлизат в нова терминология и различна работна среда, според собствената си скорост, като крайният резултат е успешен за всички участници в процеса на получаване и прилагане на знания, независимо от стартовото им ниво.

учебна среда в клас
гимназиален-етап

8 клас

Програмата е разпределена в седем модула, като първите пет модула от обучението имат за цел да запознаят учениците с дигиталните науки, както и да дадат равен старт на вече запознатите  с новостартиращите. Тези модули са необходими, като подготовка за получаване на специфични знания в областта на Дигиталното изкуство. Последните два модула са насочени към усвояване на софтуер за дигитално рисуване, както и към използването на периферно устройство за дигитално рисуване – графичен таблет. Програмата е резултатно ориентирана, като всеки един час отделните техники и инструменти се усвояват чрез конкретна реализация на проект.

Блоковата схема на разпределение на часовете способства употребата на съвременна методология: семинарно обучение, и Design Thinking. Освен усвояването на софтуера за дигитално рисуване, програмата има за цел да постави основите на дизайнерско мислене като система за решаване на конкретен проблем. В последния модул от програмата – разработване на индивидуален проект, основна цел е преминаването през различните етапи на дизайнерското мислене / Design Thinking/ – дефиниране на проблема, синтез, концептуално решение, прототипиране и тестване на резултата.

9ти клас:

Учебната програма в девети клас е базирана на усвояване на основни знания и умения в областта на дигиталното изкуство и дигиталните технологии и е разпределена в три основни модула.

Модул 1

Дигитално изкуство – рисуване с графичен таблет. Има за цел да опресни знанията, придобити в осми клас, и да направи плавен преход между вече познатата среда и новите прграми.

Модул 2

е съсредоточен върху използването на уеб-базиран софтуер за графичен дизай. Работата в този модул е индивидуална, като за разработка на проектите се използват знания от областта на маркетинга, графичния дизайн, изобразителното изкуство.

Модул 3

е базиран върху дигиталното изграждане на тримерни обекти. Стремежът е към усвояване на изграждането на основните примитиви – сфера, куб, цилиндър, конус. Краен резултат е изграждането на самостоятелен тримерен обект.

гимназиален-етап

За STEM обучението

в ЧСУ Артис

В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката.
Децата взимат участие в експерименти, биват насърчавани да споделя идеите си и да допринася за развитие на групови проекти. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи залегнали във всеки урок.

STEM

  • STEM е нов начин, за изучаване на света, който ни заобикаля. Комбинира различни методи за разглеждане и проучване на актуални теми.
  • STEM обучението в ЧСУ Артис вдъхновява и мотивира децата.
  • STEM обучението в ЧСУ Артис променя напълно тяхното отношение към науката и образованието, като повишава мотивацията, желанието и интереса им за учене.
  • STEM няма нищо общо с традиционният начин на преподаване на наука.
  • STEM се базира на експеримента, дори и когато той няма успеха, който децата очакват. Най-важното за обучението е процеса, а не непременно крайния резултат.
  • STEM е подходящ за деца от 1-12 клас, като програмата е съобразена със знанията за съответната възраст.

За методологията

на обучение

Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на отделените предмети в учебната програма за реализиране на по-голям проект. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище. Това помага на децата да си отговорят на въпроси, като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“

Проектния принцип на обучение позволява по-дълбокото изследване на даден проблем. Проектът позволява различни групи деца да разработят няколко самостоятелни решения на един и същи проблем. Работата върху разрешаване на определен проблем учи децата да планират, организират и проучват. Практичните занимания спомагат за развиване на способности и умения, необходими за реализацията на проекта. Децата използват направените изследвания за създаване на дизайна, тестването, оценката и корекциите в решението.

Терминът инженерство предполага математическа оценка на дизайна. Анализът позволява на децата от 5 клас нагоре, да създават математически модели, да разберат смисъла на информираното решение и да повишат скоростта, с която се достига до решения. Веднъж направен анализа, може да се постои и оцени прототипа. Следва допълнителен анализ и подобряване на дизайна.

След достигане на приемлив дизайн, децата, като истински изобретатели изготвят окончателната презентация на изобретението си. В презентацията са включени техните скици, проекти, бележки, проучвания, анализи на данните и всичко, което е допринесло за финалния дизайн. Децата представят аргументирана защита за избора си на решение. Възможността да обяснят етапите през които са достигнали до финалното решение, позволява на детето да трансформира знанието в разбиране, а практическата разработка и нейната оценка водят до приложение на знанията, изграждане на способности за анализ и синтез.

Нови

публикации