Какво ни отличава

Обучение в дигитални науки и изкуства

Множество проучвания сочат, че в живота и ежедневието на децата  все повече присъстват компютърните технологии. Освен това в днешно време пазарът  на труда е особено разгърнат към съвременните професии в IT сектора и дигиталните науки и изкуства.

 “Артис” предлага една алтернатива за оползотворяване на този интерес по продуктивен и помагащ за израстването и усъвършенстването на учениците начин, чрез прилагането на авторска програма по дигитални науки и изкуства, съобразена с водещите тенденции в света. Също така чрез ранното, систематизирано и разширено обучение в дигитални науки и изкуства, училището осигурява задълбочено и качествено обучение в профила Информационни технологии – дигитални науки и изкуства, солидна подготовка и основа за развитие на практическите умения на своите ученици, важни за професионалното развитие на по-късен етап от тяхната реализация в творческите професии на 21 век.

Широката палитра на учебната програма предлага мултидисциплинарна подготовка, касаеща сферите на най-съвременните професионални направления и подпомага избора на учениците, като изгражда мост между средното и висше образование. 

Програмата стартира като част от учебния процес през учебната 2018-2019 година за всички класове от прогимназия и гимназия, а през 2021г. училището е вписано в регистъра на иновативните училища с проекта „Ранно въвеждане  на обучение в дигитални науки и изкуства по авторска програма в прогимназиален етап“. 

Описание на

програмата

Снимка 1

Обучението в дигитални науки и изкуства е разпределено в модули, като техният брой и съдържание е съобразен с възрастовата специфика на учениците и способността за оптимално усвояване на нови знания и умения.

От 5. до 8.клас включително модулите са в две основни теми, които се редуват и надграждат всяка година.
Обучението започва с основите на 3D и 2D дизайна, които обуславят базата за надграждане на последващите (9-12.клас) тясно специализирани модули по професионални направления от реалните професии на настоящето и бъдещето – 3D дизайн в архитектурата, графичен и web дизайн, дигитален маркетинг, дигитална фотография и постпродукция. Заучават се професионални софтуери и се надграждат художествените и творчески умения на учениците.

Отличителна черта на обучението в дигитални науки и изкуства е мултидисциплинарния и проектно базиран подход. В проектите учениците виждат приложение на своите знания и умения, придобити по изобразително изкуство, български език и литература, математика, история, география, чужд език и др. Повишава се мотивацията им за учене, обогатява се общата им култура, изгражда се критично и аналитично мислене, стратегически подход и визия за решаване на проблеми и гъвкавост.

Всеки модул от програмата завършва с изработването на индивидуален или групов проект и неговото представяне пред общността.

Среда

и технологии

За целта училището разполага със специално оборудван компютърен кабинет, който е снабден с високотехнологична техника, изцяло съобразена със спецификата на работата на професионално ниво, със софтуерите за графичен дизайн, триизмерно моделиране, рендеринг и дигитално рисуване. Работните станции, със самите компютри и периферия са с мощност и показатели, отговарящи на всички стандарти за съвременна работа в областта. Капацитетът на кабинета осигурява на всяко дете работна станция и допълнителни хардуерни устройства за работа (таблет и стилус).

Пространството в училище е оформено така, че да предлага разнообразни локации за изложбени площи на проектите, създадени в часовете по дигитални науки и изкуства, демонстрирайки постиженията на учениците и насърчавайки ги да се развиват още повече.

Снимка 2

Описание на модулите

в прогимназиален етап

гимназиален-етап

5.клас:
„Основи на 3D моделирането“: усвояват се базови умения за работа в триизмерна среда, принципите на формообразуване и преминаване от плоскостни елементи в обемни обекти.
„Основи на 2D дизайна“: усвояват се базови умения за създаване на графични обекти. Разбират се принципите на изобразителността, прилагането на цветни палитри и композиционни похвати.
6.клас:
„3D моделиране“: надграждат се знанията и уменията като се усложняват обектите на разработване до многокомпонентни модели и комплексни сцени.
„Основи на графичния дизайн“: изучават се различните графични продукти и специфика в рекламния сектор, разнообразни техники и похвати за визуалната идентичност и комуникация с потребителя/ зрител.
7.клас:
„3D моделиране в архитектурата“: работата се специализира и насочва в изграждането на обекти на архитектурата – жилищни обществени сгради, ландшафтни проекти и екстериор. Разглеждат се принципи в архитектурата и проектирането.
„Графичен дизайн“: задълбочават се познанията до най-малкия детайл. Учениците създават цялостна визия от множество дигитални продукти и проследяват изграждането и въздействието на един бранд с всичките му компоненти.

описание на модулите

в гимназиален етап

8.клас
Уеб и графичен дизайн“ – учениците работят върху реални платформи за изграждането на сайтове и оформянето на техния облик. Опознават елементите и функционалностите на сайта и оформят цялостната му визия.
Въведение в архитектурата“ учениците се запознават с архитектурата като професионална сфера, обуславяща пресечната точка между изкуството и науката. Обогатява се общата им култура за архитектурата през вековете, виждат взаимовръзката между антропологията, социалния фактор и средата като отправна точка за развитие и резултат от живота на обществото.
9.клас
“Дигитално рисуване” – учениците прилагат придобитите умения от изучаването на класическото рисуване в дигитална среда. Опознават стандартен софтуер за дигитално рисуване, който им дава основата за овладяване на всички съвременни илюстративни програми.
“Графичен дизайн и реклама” – учениците усвояват пазарните тънкости и концепции при създаването на графична визия в дигитална среда. Навлизат в същността на рекламата и нейните средства, като ще бъдат способни самостоятелно да създават свои рекламни линии и кампании.
„Дигитален маркетинг“ – учениците се запознават с най-мощния сегмент на маркетинга, който използва цифровите рекламни канали за комуникация за разпространение на продукти и услуги на максимално широка аудитория. Придобиват умения да се справят успешно с популяризирането на дадена стока, независимо от нейния характер и специфика.
„Концептуален дизайн“ – обобщава се и се прилага наученото от техническите модули за графичния и обемен дизайн. Това е така наречения макро дизайн – най-креативният и съществен етап от разработването на един продукт, който му придава тежест и осмисля всичките му елементи.
10. клас
„Дигитално рисуване“ – учениците надграждат усвоените до момента знания и умения като обогатяват техническите си умения и усъвършенстват владеенето на софтуера. Разгръща се употребата на по-специфични функционалности и се навлиза в подробностите на дигиталното рисуване.
„Дигитални илюстрации“ – учениците проследяват изграждането на типажи и илюстрации за книги, реклама и филми. Запознават се с принципите и подходите на дигиталната илюстрация и опитват нови техники и жанрове.
„Дигитална фотография“ – учениците усвояват основни познания за дигиталните апарати и фотография. Запознават се с водещите технически параметри и принципи за овладяване на възможностите на апарата. Усвоят техники за фотографиране и работят в различни жанрове.
„Постпродукция – фотография“ – учениците научават как да обработват фотографиите от предходния модул и постпродукция на изображения от всякакво естество. Докосват се до сферата на ретуша и усвояват принципи за светлосенки, текстуриране и тониране, за да създават въздействащи визуални продукти.

учебна среда в клас
digital-tech-3

11. клас

„Архитектура“ – Познанията за архитектурата се разширяват, навлизайки в детайла на различните ѝ видове и тяхната специфика, обществени и жилищни сгради, ландшафт и сградостроителство. Учениците добиват осъзнато отношение към заобикалящата ги среда, както и умения за разрешаване на реални проблеми, касаещи архитектурни казуси.
„Дигитално чертане“ – Учениците имат възможност да се докоснат до софтуер, на чийто принцип е базирана чертожната работа на архитекти в цял цвят и разработват различни по вид чертежи, които им дават реална представа и визия за оразмеряването и презентирането на проекти.
„3D дизайн – интензивно ниво” – обобщават се и се затвърждават всички необходими функционалности на 3D софтуера, като се търси професионалния подход и осъзнато оползотворяване на възможностите на програмата за изграждане на цялостен 3D дизайн.
„Въведение в рендеринга“ – учениците изработват първите си постпродукции от 3D модели или така необходимия и актуален в съвременния 3D дизайн – рендеринг. Усвояват базови умения за реалистично пресъздаване на сцени с актуален и мощен софтуер, набиращ все по-голяма популярност в архитектурния бранш.

12. клас

„Интериорен дизайн“ – учениците се запознават с основни похвати в проектирането и обзавеждането на вътрешни пространства. Учат се на принципите на ергономията и оразмеряване на пространства. Затвърждават и разширяват умения за моделиране в специализирани софтуери и изграждат цялостни идейни интериорни проекти.
„Дигитално чертане“ – Учениците имат възможност да надградят уменията си в дигиталното чертане, на чийто принцип е базирана работата на дизайнери в цял цвят. Работят с похватите за изчертаване на разпределения и разработката на интериорни проекти в 2D планиране.
„Рендеринг – постпродукция на 3D модели“ – Надграждат се знанията и уменията на учениците относно постпродукцията на 3D моделите. Усвояват се знания в дълбочина по отношение на осветлението, материалите и текстурирането, като се търси професионалния облик на един въздействащ и убедителен рендеринг.
„Архитектурно презентиране“ – В крайния етап на обучението си учениците виждат интеракцията между всички изучени дисциплини до момента, съчетавайки целия набор от графични програми и умения за моделиране с цел презентиране на състезателно ниво с проектни табла. Това дава завършеност на техните познания и умения, като ги доближава до работата в реална среда и им дава увереност в изразяването както в творческо, така и в техническо отношение.
то както в творческо, така и в техническо отношение.

гимназиален-етап

проекти и

конкурси

По време на цялото обучение са заложени участия в конкурси, състезания, събития, споделяне и презентиране на проектите с цялата общност, въвличане на родителите, екипна работа и обучения на учителите, сътрудничество с външни организации и физически лица.

Към момента са осъществени множество вътреучилищни и външни проекти, състезания и конкурси и ето някои от тях:
1.Аудиовизуален проект „Студио Артис“ – превод, озвучаване/ запис/ звукови ефекти/ дублиране, аудио обработка, монтаж и графичен дизайн на детско анимационно филмче.
2. Илюстриране, предпечатна подготовка, постпродукция и графичен дизайн на книга „Letters for inspiration“.
3. Виртуална изложба „Павилиони на България“- архитектурни 3D модели.
4. Заснемане и монтаж на поздравителни видеа по случай Патронния празник на училището, Коледа и др.
5. Дизайн на училищна униформа
6. Изработка на постери за „Часът на Земята“, Празникът на Будителите и др.
7. Участия в различни състезания, конкурси и инициативи – „Моята любима руска книга“, „Ние ценим водата“, участие в международното събитие „Писма до Космоса“ и др.
8. Трето място в професионален творчески конкурс „Ангажирани артисти в акция“, изпълняван от „Музейко“ с финансовата подкрепа на програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и Програма „Култура” на Столична община. Нашата арт-инсталация беше реализирана през лятото на 2021г.

Нови

публикации