Държавно финансиране – брой приети ученици за учебна 2023-2024

На основание ЗАПОВЕД № РД-09-1635 от 31 юли 2023 г. на министъра на образованието и науката, с която ЧСУ по ИЧЕ “Артис”, гр. София е включено в системата на държавно финансиране от бюджетната 2024 година.

И на основание чл. 104, ал. 2, т. 1 и чл. 105, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 от 5.09.2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г., бр. 33, 37, 77 и 92 от 2020 г., бр. 13 и 56 от 2021 г.), по мотивирано предложение на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-3190 от 30.05.2022 г. и изменена със Заповед № РД-09-1174 от 5.06.2023 г. на министъра на образованието и науката.

Със  ЗАПОВЕД № ДФ – 3/ 14. 09. 2023 г. на директора на ЧСУ по ИЧЕ’ АРТИС” и на основание решение на Комисия по приема на ученици, които да се обучават безплатно с Протокол от 13.09.2023г.  се определя приема на общо 12 (дванадесет) броя ученици в следните паралелки: предучилищна група, първи и осми клас.