дигиталните науки в АРТИС

Този месец ще ти разкажем повече за дигиталните науки в АРТИС.

Обучението е разпределено в четири модула на годината. По два модула на срок в различни категории на дигиталните науки.

От 5 до 8 клас, включително, модулите са в две основни теми, разпределени, редувайки се последователно в двата срока. В класовете 9 – 12 темите са четири различни. Броят и съдържанието на темите е съобразен с възрастовата специфика на учениците и способността за оптимално усвояване на нови знания и умения. Обучението започва с основите на 3D и 2D дизайна, които обуславят базата за надграждане на последващи тясноспециализирани модули по професионални направления от реалните професии на бъдещето – 3D дизайн в архитектурата, графичен и уеб дизайн, дигитален маркетинг, дигитална фотография и постпродукция.

Ще започнем с 2D и 3D моделирането и ще обясним какво точно представляват програмите:

Основи на 3D моделирането в 5 клас:

Усвояват се базови умения за работа в триизмерна среда посредством обучение на програмата SketchUp – съвременен софтуер, навлизащ устремено в работата на архитекти проектанти и дизайнери. Учениците се запознават с основните на 3D дизайна, принципите на формообразуване и преминаване от плоскостни елементи в обемни обекти.

Основи на 2D дизайна в 5 клас:

В дисциплината “Основи на 2D дизайна”, учениците се запознават с основите на дигиталния дизайн и усвояват базови умения за създаване на графични обекти. Разбират принципите на изобразителността, прилагането на цветни палитри и композиционни похвати.

3D моделиране в 6 клас:

Надграждат се знанията и уменията в 3D моделирането, като постепенно се усложняват обектите на разработване и се достига до многокомпонентни модели и комплексни сцени. Разгръща се познаването и боравенето с програмата SketchUp и нейните специализирани функционалности.

3D моделиране в архитектурата в 7 клас:

Моделирането и работата в програмата SketchUp се специализира и насочва в изграждането на обекти на архитектурата – жилищни обществени сгради, ландшафтни проекти и екстериор. Като същевременно с моделирането се разглеждат принципи в архитектурата и проектирането. Това дава на децата реална представа и визия за професионалната сфера на 3D дизайна като съществен компонент от съвременната архитектурата.

3D дизайн – интензивно ниво в 11 клас:

В този модул се прави обобщение и затвърждаване на всички необходими функционалности на 3D софтуера – SketchUp, като се търси професионалния подход и осъзнатото оползотворяване на възможностите на програмата за изграждане на цялостен 3D дизайн.